Trên thực tế, bạn vẫn có thể ăn mực khô khi bị ho

mwucj khô chiên xé sợi trên đĩa, đĩa nước chấm, chanh cắt miếng trên đĩa

Trên thực tế, bạn vẫn có thể ăn mực khô khi bị ho