Gỏi bưởi thanh trà mực khô, một biến điệu độc đáo của mực khô theo cách Huế