Để làm ra những lá mực khô, người ta sẽ bắt đầu với những con mực tươi vừa được đánh bắt từ dưới biển

mực ống tươi, màu trong, có chấm

Để làm ra những lá mực khô, người ta sẽ bắt đầu với những con mực tươi vừa được đánh bắt từ dưới biển