Tiếp theo, mực sẽ được cẩn thận xẻ theo chiều từ trên xuống dưới, từ phần đầu cho đến hết bụng

mực trên thớt, người làm mực, lấy tay xẻ mực

Tiếp theo, mực sẽ được cẩn thận xẻ theo chiều từ trên xuống dưới, từ phần đầu cho đến hết bụng