Mực khô bị mốc có ăn được không?

mực khô phơi trên sào ngoài nắng

Mực khô bị mốc có ăn được không?